Wo de Ostseewellen…

Wo de Ostseewellen trecken an den Strand, Wo de gäle Ginster bleucht in’n Dünensand, Wo de Möwen schriegen grell in’t Stormgebrus, Dor is mine Heimat, dor bün ick to Hus. Well- un Wogenruschen wier min Weigenlied, Un de hogen Dünen seg‘ n min Kinnertied, Seg´n uck all min Sehnsucht un min heit Begehr, In de …

Wo de Ostseewellen… Weiterlesen »